Sabbath

Pesach

Shavuot

Rosh Hashanah

Yom Kippur

Sukkot

Shemini Atzeret

Chanukah*

Purim*